Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen SennaSkinCare en een cliënt waarop SennaSkinCare deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen SennaSkinCare

SennaSkinCare voert de behandelingen uit vanuit professioneel inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. SennaSkinCare zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

​Bij verhindering voor een afspraak dient de cliënt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak de annulering aan SennaSkinCare te melden. Alsnog dient de cliënt 50% van de behandeling prijs te betalen. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, bedoeld niks te laten weten of no show, mag SennaSkinCare het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de verloren tijd worden ingekort op de behandeling waarbij het gehele honorarium wordt berekend. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

SennaSkinCare vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio en website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. SennaSkinCare vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen per pin of contanten. Bankbiljetten boven de 200 euro worden niet geaccepteerd.

5. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet SennaSkinCare vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan SennaSkinCare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. SennaSkinCare neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. SennaSkinCare behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SennaSkinCare zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding

​SennaSkinCare is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is, of wordt, de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

SennaSkinCare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan uit de uitvoering van de behandeling. Er worden in geen enkel geval schadevergoedingen uitgekeerd. Cliënt is volledig geinformeerd over de risico’s en nazorg van de behandeling en kiest uit vrije wil voor de behandeling. Cliënt gaat akkoord met de aansprakelijkheidsvoorwaarden door akkoord te gaan met de uitvoering van de behandeling en de behandeling te ondergaan en de betalingsplicht te voldoen. Senna Skin Care voert behandelingen uit uitgegaan van door de cliënt verstrekte juiste en/of volledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. SennaSkinCare is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

SennaSkinCare geeft de cliënt geen garantie op de uitgevoerde behandeling. De cliënt krijgt een mondelinge of schriftelijke nazorg instructie en dient zich hieraan te houden voor een langdurig resultaat. SennaSkinCare heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Senna Skin Care doet altijd aangifte bij de politie van diefstal of vernieling.

10. Salon huisregels​​

  • Voor de behandelingen hanteert SennaSkinCare een minimumleeftijd van 16 jaar of schriftelijke toestemming van de ouders of voogd.
  • Afspraken afzeggen of verzetten kan uitsluitend per mail, telefonisch of in de salon en dient minimaal 24 uur voor de geplande afspraak kenbaar gemaakt te worden.
  • Roken en/of eten is in de salon niet toegestaan.
  • In de salon wordt gewerkt met scherpe instrumenten en chemicaliën.
  • De salon is in verband met veiligheid geen plek voor kinderen onder de 12 jaar of dieren. Deze zijn dan ook niet toegestaan.
  • Alle behandelingen worden uitsluitend op afspraak uitgevoerd.

11. Klachtenprotocol

​Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, binnen 3 werkdagen na de behandeling of aankoop schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van SennaSkinCare. SennaSkinCare moet de klager binnen 3 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Senna Skin Care de behandeling opnieuw verrichten of het product vervangen zoals overeengekomen. SennaSkinCare geeft geen restitutie, maar biedt een passende oplossing aan. Indien SennaSkinCare en klager geen overeenstemming bereiken over de afhandeling, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Resultaat

Indien SennaSkinCare een indicatie geeft van het te verwachten resultaat, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan een andere cliënt.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft SennaSkinCare het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen SennaSkinCare en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

#schoonheidssalon #schoonheidsspecialiste